November

10 november Nationaal schoolontbijt
23 november 20.00 - 22.30 uur GMR SKOzoK
24 november Rapport 1
30 november 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken

December

5 december Sinterklaasviering
6 december Studiedag
22 december Kerstviering
25 december t/m 26 december Kerstmis
25 december t/m 5 januari Kerstvakantie

Januari

25 december t/m 5 januari Kerstvakantie
11 januari 11.30 - 12.00 uur leerlingenraad
22 januari 20.00 - 20.30 uur SKOzoK GMR

Februari

6 februari 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken op uitnodiging
9 februari Carnavalsviering
12 februari t/m 16 februari Carnavalsvakantie
19 februari t/m 22 februari Adviesgesprekken groep 8
20 februari 20.00 - 21.00 uur Informatieavond ouders IVN
21 februari IVN
22 februari IVN
23 februari IVN

Maart

2 maart Studiedag
15 maart 11.30 - 12.00 uur leerlingenraad
16 maart Rapport 2
16 maart Pannenkoekendag
20 maart 20.00 - 22.30 uur SKOzoK GMR
29 maart 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken
30 maart Paasviering

April

1 april t/m 2 april Pasen
24 april 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken
26 april Studiemiddag
27 april Koningsdag
30 april t/m 11 mei Meivakantie

Mei

30 april t/m 11 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Hemelvaartsdag
13 mei Moederdag
17 mei 11.30 - 12.00 uur leerlingenraad
17 mei 20.00 - 22.30 uur SKOzoK GMR
20 mei t/m 21 mei Pinksteren

Juni

5 juni 19.00 - 20.00 uur Informatieavond groep 8 (ouders gr. 7)
17 juni Vaderdag
18 juni t/m 21 juni Pre-advies groep 7
21 juni 11.30 - 12.00 uur leerlingenraad
21 juni 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken op uitnodiging
26 juni Schoolreisje
27 juni Studiedag
28 juni 13.15 - 14.15 uur Doorschuifuurtje
28 juni 20.00 - 22.30 uur SKOzoK GMR
29 juni Rapport 3

Juli

3 juli 13.15 - 15.15 uur Meester en juffenmiddag
4 juli Musical / afscheidsavond
4 juli 10.30 - 12.30 uur Ouder-bedank-ochtend
5 juli Studiemiddag
6 juli Kalamiteitendag
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie

Augustus

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

27 april Koningsdag

Mei

Juni

Juli